BETINGELSER - PRISER

Post og besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 18

N-1337 Sandvika


E-post: post@aeark.no


Tel.: (+47)  66 71 60 00


Org.nr.: 999 508 588


Gjeldende timesats:    1325,- + MVA   (1657,50 inkl. MVA)

ENHETSPRISER


Timesats for større prosjekter etter avtale.


Første konsultasjon/befaring inkl. forberedelser faktureres etter medgått tid uavhengig av om oppdragsavtale inngås. Møter og befaringer utenom ordinær arbeidstid faktureres som overtid med 50% på hverdager og 100% for helg- og helligdager.


Kjøring beregnes etter statens gjeldende satser.

Parkering og bom dekkes av oppdragsgiver.
Opprettelse av prosjektmappe

Kr. 600,- + mva (kr. 750,- inkl. mva)


Print A4

Kr. 3,- + mva (kr. 3,75 inkl. mva)


Print A3

Kr. 15,- + mva (kr. 18,75 inkl. mva)


Plotting A2

Kr. 30,- + mva (kr. 37,50 inkl. mva)


Plotting A1

Kr. 50,- + mva (kr. 62,50 inkl. mva)


Kontraktsbretting  A3

Kr. 10,- + mva (kr. 12,50 inkl. mva)


Kontraktsbretting  A2

Kr. 30,- + mva (kr. 37,50 inkl. mva)


Kontraktsbretting  A1

Kr. 40,- + mva (kr. 50,- inkl. mva)


STANDARDVILKÅR


1.  GYLDIGHET

Med mindre annet er avtalt, gjelder disse standardvilkår for oppdraget.  Har partene inngått en annen avtale, gjelder disse vilkår så langt de ikke er i strid med avtalen.


2.  FORHOLD RUNDT OPPDRAGET

Oppdraget vil bli utført rasjonelt og forsvarlig i samsvar med vår sedvanlige praksis og vanlig standard i bransjen.  For å oppnå dette, må partene opplyse om alle forhold av betydning for oppdraget, og fatte nødvendige beslutninger i god tid.  I dette inngår avklaring/varsling mot eventuelle andre arkitekter/rådgivere.


3.  VEDERLAG

3.1  Offentlige avgifter

Alle priser, overslag m.v. er eks. offentlige avgifter. Slike avgifter dekkes av oppdragsgiver etter de til enhver tid gjeldende satser.


3.2  Honorar

Med mindre annet er avtalt, avregnes honorar etter medgått tid og til avtalte timesatser.  Eventuell nødvendig bistand fra andre faggrupper eller spesialister avregnes etter gjeldende timesatser for slikt personell.  Dette gjelder også så som skriving av prosjektdokumenter.


Timesatsene gis et påslag på 4 % til dekning av utgifter til konvertering til annet dataprogram/-format enn gjeldende standard programvare/-format samt overføringsutgifter.


Er det avtalt fast pris for oppdraget, jf NS 8401, forutsettes denne basert på de opplysninger oppdragsgiver har gitt, jf. pkt. 2.  Endringer avregnes i tillegg etter timehonorar.  Likeledes om ikke annet er avtalt, utføres arbeid med offentlig saksbehandling og søkerfunksjoner etter timehonorar.


3.3 Justering av honorar

Hvis oppdraget har lenger varighet enn 6 måneder, justeres gjenstående honorar i samsvar med Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks etter leveringssektor tabell 5, pkt. 6.1 (med lønn som dominerende prisfaktor).


3.4  Utgifter

Om ikke annet er avtalt dekker oppdragsgiver utgifter til:

•Reiser og transport og medgått tid til slik aktivitet.

•Mangfoldiggjøring av prosjektdokumenter som tegninger, beskrivelser etc.

•Annonser og porto for utsendelse av konkurransegrunnlag, nabovarsler o.a.

•Utgifter til porto, tlf., forsikring mv om disse er ekstraordinære, som f.eks. ved utenlandsoppdrag.

•Utgifter fra eksterne som betales av arkitektbedriften tillegges et påslag på 10%.

•Ved honorar etter medgått tid dekker oppdragsgiver også eventuelle andre utgifter som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget.

•Utgifter for programvare/lisenser blir fakturert som påslag pr time fordelt med andel av årsverk (1750 timer). Lisensutgifter utgjør 45.000,- pr år. og for inneværende år faktureres kr. 20,- eks. mva pr. time.


3.5  Betaling

Betaling skal skje etter faktura – 14 dagers forfall dersom ikke annet er avtalt. Ved forsinket betaling, beregnes rente etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Det faktureres den første i hver mnd.

Ved manglende betaling av faktura kan AE ARK - Kenneth Bjerkvik uten varsel avbryte arbeid med oppdraget. Evt. påløpte kostnader/erstatninger som følge av stans overfor tredjepart blir belastet oppdragsgiver. Ved avbrudd pga. manglende betaling vil AE ARK - Kenneth Bjerkvik kreve forskuddsvis betaling for de resterende arbeidene.


3.6  Avbrudd

Hvis et oppdrag som honoreres etter avtalt fastpris blir avbrutt av oppdragsgiver, skal AE ARK - Kenneth Bjerkvik ha betalt for utført arbeid samt med 20% av gjenstående honorar.


4.  FREMDRIFT

AE ARK - Kenneth Bjerkvik vil utføre oppdraget med rimelig fremdrift, uten unødvendige avbrudd.  Det tas forbehold til forsinkelser og signaler fra det offentlige.  Maksimal sanksjon for forsinkelse er 5% av opptjent honorar for den del av arbeidet forsinkelsen gjelder.


5.  ANSVAR FOR FEIL

Kontoret har tegnet ansvarsforsikring til dekning av evt. feil og mangler i vårt prosjekteringsmateriale.  Ansvaret er begrenset til 150 G for hvert skadetilfelle og 150 G per person-/tingskade.


Økte beløpsbegrensninger for ansvaret og geografisk utvidelse utover Norden, kan avtales før oppdraget påbegynnes.  Merutgifter for utvidet ansvarsforsikring dekkes av oppdragsgiver.


AE ARK - Kenneth Bjerkvik har ikke ansvar for avvik fra anslåtte mengder eller kostnadsoverslag, med mindre annet uttrykkelig er avtalt.


6.  RETTIGHETER

Ideer eller materiale utarbeidet av AE ARK - Kenneth Bjerkvik, kan ikke overlates til, eller benyttes av, andre uten skriftlig samtykke fra AE ARK - Kenneth Bjerkvik.


AE ARK - Kenneth Bjerkvik kan publisere alt materiale som er utarbeidet dersom ikke annet er avtalt eller av andre årsaker ikkekan publiseres.